एलआयसीज् ‘न्यू सुकन्या/सु कुमार’ योजना!

??एल.आय.सी. योजने अंतर्गत फंड कसा निर्माण करायचा???

आपणास आजपासून 25 वर्षानंतर आपल्या मुलीच्या किंवा मुलाच्या लग्नासाठी किंवा शिक्षणासाठी 25,00,000/- जमा करायचे आहेत तर वर्षाला किती रुपयांची बचत करावी लागेल, तर 25,00,000/ 25 = 1, 00,000/- वर्षाला जमा करावे लागतील.

एल.आय.सी. योजनेत आपला हा फंड कसा जमा होतो ते पाहु.

✅आपण वर्षाला 46000/- जमा करायचे.
☑ एल.आय.सी. आपल्या खात्यात वर्षाला 66520/- जमा करेल.
? म्हणजे वर्षाला आपल्या खात्यात 1,12,520/- जमा होतील.

असे 22 वर्षे वार्षिक 1,12,520/- प्रमाणे 24,75,440/- जमा होतील.

23, 24, 25 व्या वर्षी आपण कोणत्याही प्रकारची रक्कम भरायची नाही.
एल.आय.सी. माञ 23-24-25 व्या वर्षी वार्षिक 66,520/- भरेलच!!!

म्हणजे या तीन वर्षात आपण शून्य रुपये भरता व एल.आय.सी. या तीन वर्षांत एकूण 1,99,560/- भरते.

?25 वर्षानंतर 24,75,440/- + 1,99,560/- असे 26,75,000/- मिळतील.

सदरचा फंड आपण आपल्या मुलीच्या किंवा मुलाच्या लग्नासाठी/शिक्षणासाठी वापरु शकता.


अनेक वेळा असे होऊ शकते की फंड जमा करणाऱ्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू होऊ शकतो. अशावेळी पुढील फंड कसा जमा करणार ?
? अपेक्षित उद्दिष्टे कशी साध्य होणार?
? लग्नासाठीचा /शिक्षणासाठी फंड कसा जमा होणार???

? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या योजनेत आहेत.

?जर व्यक्तीचा अकाली अपघाती मृत्यू झाला तर एल.आय.सी. वारसांना 20,00,000/- रुपयांची मदत करेल.
?

जर मृत्यू नॉॕर्मल कारणांमुळे झाला असेल तर 10,00,000/- मदत करेल.

? मृत्यूनंतर मुदतपूर्ती पर्यंत ( 25 वर्षे पूर्ण होई पर्यंत ) एल.आय.सी. वार्षिक 66,520/- भरतच राहील.

? फंड जमा करणाऱ्या व्यक्तीचा 46000/- चा हप्ता पण एल.आय.सी.च भरेल.

? अशा प्रकारे वार्षिक 1,12,520/- फंड जमा होतच राहील.

? म्हणजेच 25 वर्षानंतर मुलीला किंवा मुलाला 26,75,000/- ‘मिळतीलच’.

? विशेष म्हणजे व्यक्तीच्या मृत्यू पासुन ते मुदतपुर्ती पर्यंत एलआयसी वार्षिक 1,00,000/- शैक्षणिक खर्च देत राहील.

म्हणजे आपले उद्दिष्ट पुर्ण होईलच.

आपला फंड विना खंड जमा होईल.

यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
1. आधार कार्ड
2. पॅन कार्ड / शाळा सोडल्याचा दाखला .
3. दोन फोटो

*टिप : – ही योजना मुलांसाठी
For more information
Kindly contact
Sou. Anuradha Purushottam Bakre
9421304386